Llinell strapen
Hafan
Cefndir
Y Cynllun Grantiau Cofebion
Rhestr Gwirio Cymhwyster
Taliad am y Cais
Lwytho Ffurflen Gais
Llenwi’r Cais
Rhestr Gwirio’r Cais
Pwyntiau Cysylltu
Lwytho Arweiniad i’r Cynllun Grantiau Cofebion

Sylwch, o 23ain Mehefin 2014 ymlaen, mae dulliau ychwanegol o gyflwyno’ch cais inni.

alert
 1. Erbyn hyn mae’n bosibl lawrlwytho fersiwn electronig o’r ffurflen gais oddi ar y wefan hon, teipio’ch ymatebion ac yna e-bostio’r ffurflen yn uniongyrchol atom, gyda chopïau electronig neu sganiadau o’r ddogfennaeth ategol.
 2. Hefyd gallwch gyflwyno’r ffurflen trwy e-bost a’r anfonebau ar wahân trwy’r post os na allwch anfon copïau electronig neu sganiadau.
 3. Gallwch hefyd lawrlwytho y cais , teipiwch eich ymatebion , argraffwch y ffurflen wedi’i chwblhau , atodwch gopi anfonebau a gwaith papur ategol, a’i anfon drwy’r post.
 4. Gallwch lawrlwytho’r ffurflen, ei chwblhau â llaw a chyflwyno hon trwy e-bost neu’r post.
 5. Fel arall, os oes arnoch angen i fersiwn papur o’r ffurflen gais gael ei anfon atoch, ffoniwch ni ar 0845 013 6601 neu anfonwch gais trwy e-bost.
Byddwch yn gallu lawrlwytho’r ffurflen gais oddi ar yma ond os oes arnoch angen fersiwn papur o’r ffurflen ffoniwch 0845 013 6601 (o 1 Mehefin ymlaen) i gael cymorth pellach neu fel arall, anfonwch e-bost at:

Ein cyfeiriad e-bost yw dcms.cm@davies-group.com

Ein manylion cyswllt yw:

Topmark (MGS)

Davies Group,2nd Floor

The Forsyth Building, 5 Renfield Street Glasgow

G2 5EZ

Rhif Ffôn: 0845 013 6601

*** NEWYDD DDOD I LAW ***

CYNLLUN GRANTIAU COFEBAU - TROSGLWYDDO I GYFLENWR NEWYDD

alert

Sylwch, o 1af Mehefin 2014 ymlaen, trafodir ceisiadau presennol ac unrhyw geisiadau newydd gan:

Topmark (MGS)
Davies Group,2nd Floor The Forsyth Building, 5 Renfield Street
Glasgow
G2 5EZ

Rhif Ffôn: 0845 013 6601

O 1 Mehefin ymlaen, gellir cyflwyno ceisiadau mewn tair ffordd:

 1. Gellir cwblhau ac e-bostio’r ffurflen gais i Topmark yn y cyfeiriad isod, ynghyd â chopïau electronig neu sganiadau o unrhyw anfonebau neu ddogfennaeth ategol.
 2. Gellir e-bostio’r ffurflen gais a gellir anfon anfonebau neu ddogfennaeth ategol eraill trwy’r bost.
 3. Gellir cwblhau’r ffurflen gais â llaw a’i hanfon trwy’r bost ynghyd â dogfennaeth arall.
Byddwch yn gallu lawrlwytho’r ffurflen gais oddi ar http://www.memorialgrant.org.uk/application_form_welsh.pdf ond os oes arnoch angen fersiwn papur o’r ffurflen ffoniwch 0845 013 6601 (o1 Mehefin ymlaen) i gael cymorth pellach neu fel arall, anfonwch e-bost at:

dcms.cm@davies-group.com

O 1 Mehefin ymlaen dylid anfon unrhyw geisiadau newydd neu ymholiadau at y cyfeiriad e-bost hwn hefyd.

Ni fydd angen ichi ailgyflwyno unrhyw geisiadau sydd eisoes yn cael eu prosesu, gan fydd yr holl wybodaeth yn cael ei throsglwyddo. Caiff post a anfonir at yr hen gyfeiriad yng Nghasnewydd ei ailgyfeirio tan yr hydref.

*** NEWYDDION ***

FFIOEDD PROFFESIYNOL

news_alert

O 1 o Hydref 2013 daeth ffioedd proffesiynol yn gymwys pan wneud ar y gwaith adeiladu, atgyweirio neu gynnal a chadw strwythurau coffa cyhoeddus.

 

% PRO-RATA CYMHWYSOL

Ar gyfer manylion ynglun â canran pro-rata y taliadau chwarterol, gwasgwch y botwm isod.

Click image to view Pro Rata % Applied data

*HYSBYSIAD PWYSIG*

NEWIDIADAU I’R CYNLLUN English COFFA O 1 EBRILL 2012

Cyhoeddom ym mis Hydref 2010, o 1 Ebrill 2011 ymlaen, y bydd gan y Cynllun Grant Coffa gyllideb penodol blynyddol o oddeutu £0.5m. Mae’r cyllid blynyddol hwn wedi cael ei ddyrannu i’r cynllun ar gyfer 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/2015 a 2015/16.

Yn ystod y flwyddyn ariannol 2011/12, ni wnaethom gymhwyso mecanwaith rheoli i reoli’r gyllideb benodol hon. Er mwyn sicrhau bod yr holl hawlwyr yn cael eu trin yn deg os bydd pwysau’n cael ei roi ar y gyllideb hon yn y dyfodol, byddwn yn cyflwyno trywydd newydd ar gyfer y cynllun, a amlinellir isod.

 • O 1 Ebrill 2012, bydd y Cynllun Grant Coffa yn gweithredu gyda chyllidebau penodol chwarterol (a fydd yn cael eu cyfrifo'n gyfartal o gyfanswm y gyllideb flynyddol).
 • Bydd taliadau'n cael eu gwneud unwaith y chwarter, a bydd y gyfradd sy'n daladwy yn dibynnu ar werth yr hawliau cymwys a dderbynnir yn y chwarter hwnnw, gyda phob hawl yn ennyn taliad pro-rata teg.
 • Y grant uchaf sy'n daladwy mewn ymateb i unrhyw gais fydd 20% o gostau'r prosiect (h.y. yr uchafswm sy'n daladwy fydd cyfradd lawn y TAW ar wariant cymwys).
 • Os nad yw cyfanswm yr arian yn cael ei ddefnyddio mewn unrhyw chwarter, bydd ar gael yn y chwarter dilynol (ond nid yw'n drosglwyddadwy rhwng blynyddoedd ariannol). Byddwn yn cyhoeddi ar ddiwedd pob chwarter werth y ceisiadau a dderbyniwyd a'r gyfradd dalu gymwys.
 • Byddwn yn cyhoeddi cyfanswm y gyllideb a dyddiadau allweddol ar gyfer y cynllun ar ddechrau pob blwyddyn ariannol. Bydd hyn yn cynnwys dyraniad y gyllideb chwarterol, dyddiadau talu chwarterol, y dyddiad cau ar gyfer derbyn pob cais ym mhob chwarter, a'r dyddiad ar gyfer clirio pob ymholiad.
 • Ar gyfer unrhyw geisiadau sy'n cael eu gwrthod, sydd wedyn yn cael eu hailgyflwyno, y dyddiad derbyn fydd y dyddiad y derbynnir y cais a ailgyflwynir, nid y dyddiad y derbyniwyd y cais gwreiddiol.

Cyhoeddodd Canghellor y Trysorlys yng Nghyllideb Mawrth 2005, y gall elusennau a grwpiau ffydd sydd wedi'u heithrio rhag cofrestru fel elusennau, hawlio'n ôl TAW a dalwyd ar waith adeiladu, adnewyddu a chynnal a chadw cymwys a wnaed ar gofebion cyhoeddus ers Mawrth 16 2005.

Rhaid i cofebion dangos arysrif i canfod pwrpas y cofeb. Dyla'r testun o'r arysgrif gael ei gynnwys yn cwestiwn 8 o'r ffurflen gais.

Gellir cyflwyno anfonebau sy'n cynnwys gwaith a wnaed cyn ac ar ôl Mawrth 16 2005, ond dim ond yr elfen o'r gwaith a wnaed ar ôl y dyddiad hwn a ad-delir. Rhaid gwneud y rhaniad hwn yn glir naill ai ar yr anfoneb neu yn y cais.

Nid oes unrhyw derfyn isaf neu uchaf ar y swm y gellir ei adhawlio. Fodd bynnag, dim ond 10 anfoneb y dylid eu cyflwyno i bob cais.

Dyddiadau taliad a dyddiadau cau ceisiadau

Y cyfanswm o gyllideb sydd ar gael ar gyfer y BA 2015/16 yw £0.5miliwn. Bydd taliadau yn cael ei wneud yng nghanol y misoedd Gorffennaf, Hydref, Ionawr, ac Ebrill. Er mwyn i gais cymwys cael ei gynnwys o fewn un o’r taliadau chwarterol:

 • Mae’n rhaid bod ceisiadau wedi ei dderbyn erbyn y diwrnod gweithiol olaf o’r mis blaenorol – Mehefin, Medi, Rhagfyr, a Mawrth. Rydym yn argymell eich bod yn cael tystiolaeth o bostio ar gyfer pob ymgeisiad I'r gynllun.
 • Mae’n rhaid bod unrhyw gofyniadau ar eich cais wedi ei ddatrys erbyn y dyddiad cau â nodir isod. Os ni ellir ddatrys eich gofyniad o fewn yr amser hwn, bydd eich cais yn rolio ymlaen i’r chwarter nesaf, a bydd cyfradd taladwy y chwarter yna yn cael ei geisio. Er mwyn lleihau y nifer o gofyniadau sydd angen ei ddatrys ar diwedd pob chwarter, rydym yn gofyn eich bod yn cyflwyno eich cais mor gynnar o fewn y chwarter perthnasol ag sydd bosib.

Dyddiadau cau a dyddiadau talu am 2018/19

Adeg yn gorffen
Ceisiadau wedi ei dderbyn erbyn
Gofyniadau wedi ei ddatrys erbyn
Taliad i cael ei wneud o gwmpas
29 Mehefin 2018
29 Mehefin 2018
6 Gorffennaf 2018
20 Gorffennaf 2018

CYFLWYNIAD

Mae’r arweiniad hwn wedi cael ei gynllunio i’ch helpu i lenwi eich cais. Darllenwch hwn yn ofalus cyn llenwi’r ffurflen gais. Os oes angen mwy o gymorth arnoch, siaradwch ag un o’n gweithredwyr ar 0845 013 6601. Bydd y gyfradd leol safonol yn cael ei chodi am y galwadau.

Byddwn yn cadw peth o’r wybodaeth a ddarperir ar gyfrifiadur. Bydd y gwybodaeth hon yn cael ei defnyddio i brosesu ceisiadau, grantiau a chynhyrchu ystadegau. Gellir rhannu peth o’r wybodaeth hon gyda sefydliadau eraill sy’n darparu grantiau, fel Cadw, Historic England neu Historic Scotland, i osgoi posibilrwydd gwneud taliadau dyblyg.

Saesneg English Site
Toriad llinell
Cysylltiadau
Pwynt bwled
DCMS
Pwynt bwled
LPW Scheme
Toriad llinell
Manylion cysylltu
Topmark (MGS)
Davies Group,2nd Floor,
The Forsyth Building, 5 Renfield Street,
Glasgow,
G2 5EZ,
United Kingdom
Tel: 0845 013 6601
Email: dcms.cm@davies-group.com
Toriad llinell
Is-lwytho Adobe Reader
http://www.culture.gov.uk/

Troedyn